"İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarına baxılması, qəbul edilməsi və təsdiqi qaydası haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

1. "İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarına baxılması, qəbul edilməsi və təsdiqi qaydası haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1993-c il 30 aprel tarixli, 540 nmrəli Fərmanı qvvədən dşmş hesab edilsin.

3. Bu fərman imzalandığı gndən qvvəyə minir.

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 avqust 2002-ci il
№ 772

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 24 avqust tarixli, 772 nmrəli fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarına baxılması, qəbul edilməsi və təsdiqi qaydası haqqında
ƏSASNAMƏ

I. mumİ mddəalar

1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, nazirliklərin, komitələrin və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının (bundan sonra "dvlət orqanları") normativ hquqi aktlarına "Normativ hquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq baxılması, qəbul edilməsi və təsdiqi qaydasını məyyən edir.

2. Normativ hquqi aktlar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq mqavilələrə və onlardan daha yksək hquqi qvvəsi olan başqa normativ hquqi aktlara uyğun olmalıdır.

3. Normativ hquqi aktlar qəbul etmək səlahiyyəti olan dvlət orqanları və bu səlahiyyətlərin hdudları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qanunları və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları ilə məyyən edilir.

II. Normatİv hquqİ aktların baxılması

4. Normativ hquqi akt onu qəbul edən dvlət orqanı aparatının struktur blmələri tərəfindən hazırlanır və onun layihəsi mtləq həmin aparatın hquq blmələri ilə razılaşdırılmalıdır.

Sahələrarası məsələlərə aid layihələr hazırlanarkən onlar həmin sahələrə aid olan struktur blmələri ilə razılaşdırılmalıdır.

5. Yuxarı dvlət orqanı tərəfindən onun tabeliyində olan orqana normativ hquqi aktın layihəsinin hazırlanması və aidiyyəti orqanlarla razılaşdırılması tapşırıla bilər. Bu zaman tapşırıqda layihənin baxılmağa təqdim edilmə mddəti və layihənin razılaşdırılması vacib olan orqanlar gstərilməlidir.

Zərurət olduğu hallarda yuxarı dvlət orqanının tapşırığı əsasında hazırlanan normativ hquqi aktın layihəsinin tapşırıqda gstərilən baxılma mddəti bu layihəni hazırlayan orqanın təqdimatı əsasında həmin tapşırığı verən dvlət orqanı tərəfindən uzadıla bilər.

6. İnzibati ərazi vahidlərinin səlahiyyəti və mənafeyi ilə bağlı layihələr hazırlanarkən onların mvafiq orqanları bu işə cəlb olunurlar.

7. İqtisadiyyatın, dvlət idarəiliyinin ayrı-ayrı sahələri zrə hazırlanan layihələr bu sahələrin inkişafı və vəziyyəti n cavabdeh olan orqanlarla razılaşdırılmalıdır.

8. Razılıq alınması mvafiq orqanın rəhbərlərinin və ya onun mavininin vizası ilə yaxud ayrıca məktubu ilə təsdiq edilir.

Razılaşdırılmaq n təqdim edilən layihəyə etiraz (irad və təkliflər) olduğu halda, məktubda və ya xsusi rəydə hələ razılaşdırılmamış məsələlər sadalanır, mvcud iradları və təklifləri qəbul etməyin məqsədəuyğun olması dəlillərlə əsaslandırılır.

9. Normativ hquqi aktların layihəsini hazırlayan orqan bu layihənin işlənib hazırlanması zərurətini əsaslandırmaqla yanaşı, bu aktların qəbul edilməsinin məqsədini, əsas mddəalarının və qvvədə olan qanunvericilik sistemində onların yerinin, tətbiqindən gzlənilən sosial-iqtisadi və başqa nəticələrin geniş xarakteristikasını əks etdirən konsepsiya da hazırlayır və layihəyə əlavə edir.

10. Bu Qaydada nəzərdə tutulan hər hansı normativ hquqi aktın layihəsi ilə birlikdə bu layihənin qəbul edilməsi ilə qvvədə olan qanunvericilikdə dəyişikliyi nəzərdə tutan aktın layihəsi də baxılmaq n təqdim edilir.

11. Normativ hquqi aktın layihəsi ilə birlikdə aşağıdakılar da təqdim edilməlidir:

layihənin hazırlanmasında iştirak etmiş və layihə barədə razılığı alınmış şəxslərin ortaya ıxan ixtilaflar və onlar barədə əsaslandırılmış rəyləri;

həyata keirilməsi əlavə maddi və başqa məsrəflər tələb edən layihə təqdim edilərkən onun maliyyə-iqtisadi əsasları;

normativ hquqi aktın layihəsinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi n ekspertiza keirildiyi təqdirdə ekspertlərin rəyi.

III. Normatİv hquqİ aktın qəbulu və təsdİq edİlməsİ

12. Bu Əsasnaməyə əsasən hazırlanmış və qəbul edilmək n təqdim edilmiş normativ hquqi aktın layihəsinə dvlət orqanının rəhbərinin mavini viza qoymalıdır.

Viza layihənin və onun hər bir əlavəsinin son vərəqəsinin arxa tərəfindən qoyulur və sonra dvlət orqanının rəhbəri tərəfindən imzalanır.

13. Normativ hquqi akt onu qəbul və təsdiq etmək səlahiyyəti olan dvlət orqanının rəhbəri tərəfindən şəxsən və ya həmin dvlət orqanının kollegial qərarı ilə qəbul edilir. Normativ hquqi aktın qəbul edilməsi barədə dvlət orqanının kollegial qərarı bu orqanın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.