[1]  "QEYDƏ ALINMIŞDIR"

Azərbaycan Respublikası

Ədliyyə Nazirliyində

Qeydiyyat ¹ 2712

"30" avqust 2001-ci il

Nazir___________ F.Məmmədov

"TƏSDİQ EDİLMİŞDİR"

Azərbaycan Respublikası

Dövlət Gömrük Komitəsi

Əmr ¹ 070

"28" avqust 2001-ci il

Sədr_____________ K.Heydərov

Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinə dair

 

TƏLİMAT[2]

 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1.     "Fiziki  şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinə dair Təlimat" (bundan sonra - Təlimat) rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların (beynəlxalq poçt göndərişləri də daxil olmaqla) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir.

1.2.     Fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin (bundan sonra - Gömrük Məcəlləsi) 107-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30.05.2001-ci il tarixli 105 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Fiziki   şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi Qaydaları" (bundan sonra - Qaydalar), beynəlxalq müqavilələr və Azərbaycan Respublikasının digər normativ-hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş tələblərə əməl etməklə Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından aparılması qadağan olunmuş mallar istisna olmaqla istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallarını sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirə bilərlər.

1.3.     Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların təyinatı - fiziki şəxsin səfərinin bütün halları nəzərə alınmaqla, malların gömrük sərhədindən fiziki şəxsin və onun ailə üzvlərinin şəxsi istifadə və istehlak məqsədləri üçün keçirildiyi yəqin edilməklə, onların xarakterinə və miqdarına, eləcə də sərhəddən keçirilməsinin tezliyinə görə Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən aşağıdakı amillər nəzərə alınmaqla müəyyən edilir:

a) malların xarakteri, istehlak xassələri, onların tətbiqi və istifadəsinin ənənəvi təcrübəsi; məsələn:  məişətdə istifadə olunmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsi onu güman etməyə əsas verir ki, bu cür mallar kommersiya məqsədləri üçün gətirilir (əgər malları keçirən şəxs bunun əksini sübut edə bilməzsə);

b) malların miqdarı; şəxsin və onun ailə üzvlərinin tələbatından artıq miqdarda gətirilən (aparılan) eynicinsli mallar (eyni adlı, fasonlu, rəngli, ölçülü və s.) bir qayda olaraq kommersiya məqsədləri üçün gətirilən (aparılan) mallar hesab olunur;

v) malların gömrük sərhədindən keçirilmə tezliyi; eyni şəxs tərəfindən eynicinsli malların, hətta az miqdarda bölünməz mal vahidinin dövri olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi, əgər şəxs əksini sübut edə bilməzsə, malların kommersiya məqsədləri üçün gətirilməsi (aparılması) kimi qəbul edilə bilər;

q) fiziki şəxsin səfərinin hallan; bu zaman fiziki şəxsin səfərinin məqsədi, davamiyyəti, olduğu ölkədə qazanılmış valyutanın miqdarı və s. nəzərə alınır.

1.4.        Malların sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla, gömrük ödənişlərindən tam azad olunmanı və ya gömrük ödənişləri alınmaqla mallara Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq   edilməməsini, habelə gömrük rəsmiləşdirilməsinin idxal-ixrac əməliyyatları hesab olunmadan aparılmasını nəzərdə tutur.

1.5.        Fiziki şəxslərə məxsus olan və onlardan ayrıca, nəqliyyat təşkilatları ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallar müşaiyət olunmayan baqaj hesab edilir.

1.6. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslərin özləri tərəfindən keçirilən mallar müşaiyət olunan baqaj hesab edilir.

1.7. Rezident fiziki şəxslər,  Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayış yeri olan, o cümlədən Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda müvəqqəti qalan fiziki şəxslər hesab olunur.

1.8.           Qeyri-rezident fiziki şəxslər, Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda daimi yaşayış yeri olan, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti qalan fiziki şəxslər hesab olunur.

1.9.           Təlimatda digər anlayışlar Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş mənalarda işlədilir.

 

2. FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN İSTEHSAL VƏ KOMMERSİYA

MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMAYAN MALLARIN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GÖMRÜK SƏRHƏDİNDƏN

KEÇİRİLMƏSİ

2.1. Fiziki şəxslər təyinatı bu Təlimatın 1.3 bəndinə uyğun olaraq müəyyən edilməklə, istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan hesab edilmiş malları (nəqliyyat vasitələri və aksizli mallar istisna olmaqla) sadələşdirilmiş qaydada bəyan etməklə aşağıdakı hallarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş gömrük ödənişlərini ödəmədən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirə bilərlər:

2.1.1. fiziki şəxs Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədini keçməklə ümumi dəyəri  1000 ABŞ dollarına ekvivalent və ya çəkisi 50 kiloqramdan artıq olmayan malları gətirdikdə (apardıqda).

Gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən malların bu Təlimatın 1.3 bəndinə uyğun olaraq kommersiya məqsədləri üçün gətirildiyi (aparıldığı) müəyyən edilərsə onda gömrük ödənişlərindən güzəşt üçün bu bəndlə müəyyən edilmiş dəyər və miqdar məhdudiyyətləri nəzərə alınmır.

2.1.2. beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsi ilə ümumi dəyəri 200 ABŞ dollarına ekvivalent və ya çəkisi 20 kiloqramdan artıq olmayan malları aldıqda (göndərdikdə).

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən beynəlxalq poçt göndərişləri ilə keçirilən mallardan gömrük ödənişlərinin alınması müvafiq normativ-hüquqi aktla tənzimlənir.

2.1.3. qeyri-rezident fiziki şəxslər (şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddə iki təqvim ilindən yuxan xarici ölkədə yaşadığı barədə müvafiq qeydlər olduqda) daimi yaşayış məqsədilə Azərbaycan Respublikasına köçüb gələrkən (və ya rezident fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasından köçüb gedərkən) 20.000 ABŞ dollarına ekvivalent dəyər həcmində ailə üçün zəruri olan məişət əşyalarını özü gömrük sərhədindən keçərək gömrük orqanlarına bəyan etməklə müşayiət olunan və ya müşayiət olunmayan baqajla gətirdikdə (apardıqda).

Bu halda gömrük güzəştləri, fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayış məqsədi ilə köçüb gəlməsi, habelə gətirilən malların (məişət əşyalarının) təyinatı gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən bu Təlimata uyğun olaraq müəyyən edildikdən sonra verilir.

2.1.4. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan və xarici ölkələrdə müvəqqəti fasiləsiz yaşama müddəti 1 ili keçən vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasına qayıdan  zaman 10.000 ABŞ   dollarına ekvivalent dəyər həcmində ailə üçün zəruri olan məişət əşyalarmı gətirdikdə.

Bu Təlimatın 2.1.3 yarımbəndinin ikinci abzasının müddəaları bu yarımbəndə də şamil edilir. [3]

2.1.4. zəruri ehtiyacların ödənilməsi üçün şəxsi əşyaları gömrük qaydalarına əməl etməklə müvəqqəti olaraq gətirdikdə (apardıqda) (Əlavə ¹ 1).

2.1.5. açılmış vərəsəlik hüququ əsasında əldə edilmiş əşyaları (gətirilməsi və aparılması qadağan edilmiş əşyalardan başqa) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirdikdə;

Vərəsəlik hüququ əldə edilmiş mallara, gömrük ödənişlərindən güzəştlər müvafiq məhkəmə orqanlarının təsdiqedici sənədi gömrük orqanlarına təqdim edildikdə tətbiq edilir.

2.2. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mal vahidinin və ya dəstinin dəyəri (avtonəqliyyat vasitələri və aksizli mallar istisna olmaqla) Qaydaların 2.1.1. yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş dəyər həddini ötdükdə, həmin malların gömrük rəsmiləşdirilməsi xarici-iqtisadi fəaliyyətin  tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsinə   uyğun gömrük ödənişləri alınmaqla sadələşdirilmiş qaydada aparılır.

Bu cür mallara müşaiyət olunan baqajla gətirilən, bölünməz və dəst mallar (məsələn: televizor, məişət cihazı, bir dəst mebel və s.) aid edilir və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş həcmdə gömrük ödənişləri alınmaqla sadələşdirilmiş qaydada Gömrük Mədaxil orderi (GMO) ilə rəsmiləşdirilir.

2.3.       Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən müşayiət olunmayan baqajla (Qaydaların 2.2 və 2.14 yarımbəndlərində göstərilən hallar istisna olmaqla), habelə Qaydaların 2.1 yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş miqdar və dəyər hədlərindən artıq gətirilən (aparılan) malların gömrük rəsmiləşdirilməsi xarici iqtisadi fəaliyyətin tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsinə uyğun olaraq gömrük ödənişləri alınmaqla aparılır.

2.4.       Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən müşayiət olunmayan baqajla fiziki şəxslər tərəfindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilən mallardan gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq tutulur.

2.5. Qaydaların 2.1. bəndi ilə müəyyən edilmiş hallarda Azərbaycan Respublikasının   gömrük sərhədindən keçirilən mallardan gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları alınmır.

2.6.      Fiziki şəxslər tərəfindən xidməti və mülki silah, onların döyüş sursatları Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin icazəsi təqdim edildikdə keçirilə bilər.[4]

2.7.      Fiziki şəxslər tərəfindən heyvanlar, baytarlıq təbabətində tətbiq olunan dərman, bioloji preparatlar və baytarlıq ləvazimatları, bitkilər, heyvan və bitki mənşəli xammal Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən baytarlıq  orqanları və bitkilərin karantini üzrə müvafiq dövlət orqanlarının icazəsi olduqda keçirilə bilər.

2.8.      Fiziki şəxslər tərəfindən yalnız şəxsi istifadə üçün zəruri olan miqdarda dərman vasitələri Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilə bilər.

2.9. Fiziki şəxslər tərəfindən 250 qrama qədər balıq kürüsü gömrük ərazisindən keçirilə bilər.[5]

2.10. Fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fərdi istehlak üçün 3 litr alkoqollu içki, 3 blok siqaret və avtomobilin bakında texniki pasportu ilə nəzərdə tutulmuş miqdarda yanacaq keçirə bilərlər.

 

Qeyd: Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən və kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan mallar gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatana qədər (lazımi sənədlərin gömrük orqanlarına təqdim edilməsi, mallara və əşyalara baxış keçirilməsi və s.) gömrük nəzarəti altında 2 ¹-li gömrük arayışı (forması əlavə olunur Əlavə ¹6), yaxud akt əsasında məsul saxlanca verilə bilər (qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması əlaməti olmadıqda).

Azərbaycan Respublikasından aparılarkən qoyulmuş qadağalar və məhdudiyyətlər səbəbindən buraxılmayan valyuta, istiqraz vərəqələri, lotereya biletləri, qiymətli metallar və daşlar, mirvari, onlardan hazırlanmış zərgərlik və məişət əşyaları, mülkiyyət sənədləri (qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması əlamətləri olmadıqda) gömrük orqanları tərəfindən 3 ¹-li gömrük arayışı (forması əlavə olunur Əlavə ¹7) əsasında saxlanca götürülür.

2.11. Bədii, tarixi, elmi və digər mədəni əşyalar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə rüsumsuz və məhdudiyyətsiz miqdarda gətirilə bilər.

2.12. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən mühafizə siyahısına daxil edilmiş mədəniyyət sərvətləri xüsusi rejim əsasında verilmiş  mühafizə dərəcəsinə müvafiq surətdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin ixracın mümkünlüyü barədə verdiyi şəhadətnamə Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına təqdim edildiyi və komissiyon dəyərinin 100 faizi məbləğində gömrük rüsumu ödənildikdən sonra, mühafizə dərəcəsi verilməmiş mədəniyyət sərvətləri isə sərbəst surətdə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən aparıla bilər.

2.13. Fiziki şəxslər xarici valyuta sərvətlərini və milli valyutanı (manatı) Azərbaycan Respublikasının gömrük buraxılış məntəqələrindən “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa və Azərbaycan Respublikasının Milli Bankının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə razılaşdırılmaqla müəyyən etdiyi “Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması Qaydaları”na uyğun olaraq keçirilə bilər.[6]

Qeyd: Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi qadağan olunan valyuta (manat), valyuta ilə ödəniş sənədləri, lotereya biletləri və s. üçün bu Təlimatın 4 ¹-li əlavəsi ilə müəyyən edilmiş “Əlavə ¹8” forması yazılır.

Təlimatın 5 N-li əlavəsi “Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması Qaydaları” ilə təsdiq olunmuş “GA-5” N-li formaya uyğun olaraq doldurulur.

2.14. Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, xarici-iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının yalnız 8703 mal qrupuna aid edilən avtonəqliyyat vasitələri aşağıdakı hallarda güzəştli və ya sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının sərhədindən keçirilə bilər:

2.14.1. iki təqvim ilindən yuxarı xarici ölkələrdə yaşamış fiziki şəxslər (qeyri-rezidentlər) (şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddə müvafiq qeydlər olduqda) daimi yaşayış məqsədilə Azərbaycan Respublikasına köçüb gəldikdə, habelə xarici dövlətlərdə akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərdə, konsulluq və başqa rəsmi dövlət, hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatlarda 1 ildən az olmamaq şərti ilə işləmiş (dövləti qulluqda olmuş) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları (rezidentlər) xidmət müddəti  başa çatdıqdan  sonra (müvafiq təsdiqedici sənədlər təqdim edilməklə) Azərbaycan Respublikasına qayıtdıqda, istehsal- buraxılış tarixindən, yürüş kilometrindən, gömrük dəyərindən və mənşə ölkəsindən asılı olmayaraq ailə üçün bir avtonəqliyyat vasitəsini Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş gömrük rüsumu ödəmədən gətirə bilərlər;[7]

Belə avtonəqliyyat vasitəsinin gömrük rəsmiləşdirilməsi təyinat gömrükxanası tərəfindən həyata keçirilir. Nəqliyyat vasitəsinin və onun sənədlərinin təyinat gömrükxanasına çatdırılması barədə sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsində nəqliyyat vasitəsinin sahibindən bu Təlimatın 2 ¹ -li əlavəsinə uyğun olaraq iltizam alınır. Sərhəd gömrük buraxılış məntəqələri qeydə aldıqları nəqliyyat vasitəsini nəzarətdə saxlamalı və təyinat gömrükxanasını telefonoqramla məlumatlandırmalıdırlar. Təyinat gömrükxanası tərəfindən həmin nəqliyyat vasitəsinin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdıqdan sonra, nəzarətdən çıxarılması üçün sərhəd gömrük məntəqəsinə telefonoqram verilməlidir.

2.14.2. Azərbaycan Respublikasından daimi yaşayış məqsədilə xarici ölkələrə köçüb gedən fiziki şəxslərə onların sahibliyində olan avtonəqliyyat vasitəsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən aparmağa icazə verilir.

2.14.3. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə ölkənin gömrük sərhədini keçənədək istehsal-buraxılış tarixindən 1 ilədək keçmiş avtonəqliyyat vasitələri gətirilərkən yürüş kilometrindən, gömrük dəyərindən və mənşə ölkəsindən (Qaydaların 2.22 bəndində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla) asılı olmayaraq, mühərrikin  həcminin hər kub santimetrinə görə 0,4 ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdə gömrük rüsumları və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş miqdarda digər gömrük ödənişləri almır;

2.14.4. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə bu ölkənin gömrük sərhədini keçənədək istehsal-buraxılış tarixindən 1 ildən çox ötmüş avtonəqliyyat vasitələri gətirilərkən yürüş kilometrindən, gömrük dəyərindən və mənşə ölkəsindən (Qaydaların 2.22. bəndində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla) asılı olmayaraq, mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,7 ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdə gömrük rüsumları və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş miqdarda digər gömrük ödənişləri almır.

2.15.      Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən Qaydaların 2.2. və 2.14. bəndlərinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş qaydada keçirilən mallardan və mal qismində nəqliyyat vasitələrindən gömrük ödənişləri gömrük mədaxil orderi (GMO) tətbiq olunmaqla alınır.

2.16.      Xarici dövlətlərdə daimi qeydiyyatda olan bütün növ avtonəqliyyat vasitələrinin rezident, xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturasının 8703 mal qrupuna aid edilən avtonəqliyyat vasitələri istisna olunmaqla digər avtonəqliyyat vasitələrinin isə qeyri-rezident fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə müvəqqəti olaraq gətirilməsinə sərbəst dövriyyə üçün buraxılış rejiminə uyğun  həcmdə gömrük ödənişlərinə  ekvivalent məbləğdə pul vəsaiti sərhəd-buraxılış məntəqələrində depozitə qoyulmaqla   qeyri-rezident (əcnəbi) fiziki şəxslər üçün vizasında və digər qeydiyyat sənədlərində göstərilən müddətə, rezidentlər üçün isə bir ildən artıq olmayan müddətə icazə verilir.

2.17.      Xarici dövlətlərdə daimi qeydiyyatda olan, XİF ƏN-nin 8703 mal qrupuna aid edilən avtonəqliyyat vasitələrinin qeyri-rezident (əcnəbi) fiziki şəxslərin bilavasitə özləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə müvəqqəti olaraq gətirilməsinə gömrük qaydalarına əməl edilməklə 30 günədək müddətə, bu müddətin uzadılmasına, habelə avtonəqliyyat vasitəsi vəkalətnamə ilə gətirildiyi hallarda isə sərbəst dövriyyə üçün buraxılış rejiminə uyğun həcmdə gömrük rüsumlarına və vergilərinə ekvivalent məbləğdə pul vəsaiti sərhəd-buraxılış məntəqələrində depozitə qoyulmaqla vizasında və digər qeydiyyat sənədlərində göstərilən müddətə bu Təlimatın 3 ¹ -li əlavəsinə uyğun öhdəlik və bu Təlimatın 4 ¹-li əlavəsində göstərilən qeydiyyat jurnalının qrafalarında müvafiq qeydlər aparılmaqla, habelə 5 ¹-li əlavəsinə uyğun gömrük vəsiqəsi yazılmaqla icazə verilir.[8]

Xarici dövlətlərin Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərində, konsulluq və başqa rəsmi dövlət, hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatlarında işləyən nümayəndələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən avtonəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi isə qüvvədə olan gömrük qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilir.

Avtonəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti qeydiyyat müddətinin uzadılması gömrük qanunvericiliyinin və Qaydaların tələblərinə riayət edilməklə gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

2.18. Xarici dövlətlərdə daimi qeydiyyatda olmayan (və ya qeydiyyatdan çıxarılmış) avtonəqliyyat vasitələrinin rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə müvəqqəti olaraq gətirilməsinə icazə verilmir.

2.19. Əlillər üçün xüsusi olaraq hazırlanmış avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olmasına Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təsdiqedici sənədi (arayışı) olduğu təqdirdə gömrük ödənişləri alınmadan icazə verilir.

2.20.       Gömrük ödənişləri gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılan günə Azərbaycan  Respublikasının  Milli  Bankı  tərəfindən  müəyyən  edilən məzənnəyə görə manatla almır.

2.21.       Fiziki şəxslər tərəfindən Qaydalarla müəyyən edilmiş dəyər və miqdar məhdudiyyətlərindən yuxarı sayda və məbləğdə Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallar və mal qismində nəqliyyat vasitələri xarici-iqtisadi fəaliyyətin tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsinə uyğun olaraq ümumi qaydalarla gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirilir.

2.22.       Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə azad ticarət haqqında sazişlərində malların idxalına gömrük idxal rüsumunun qarşılıqlı sürətdə tətbiq edilməməsi nəzərdə tutulduqda Qaydaların 2.2. və 2.3 bəndlərində, habelə 2.14.3. və 2.14.4. yarımbəndində nəzərdə tutulan hallarda mənşə ölkəsi həmin ölkələr olan mallara və mal qismində nəqliyyat vasitələrinə gömrük idxal rüsumları tətbiq edilmir. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların və mal qismində nəqliyyat vasitələrinin mənşə ölkəsi qüvvədə olan   qanunvericiliyin tələblərinə uyğun müəyyən edilir.

2.23.       Fiziki şəxslər tərəfindən kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada "Gömrük dəyər bəyannaməsi" (GDB) doldurulmur.

Bəyan edilən malın gömrük dəyərini təsdiq etmək üçün gömrük orqanına bəyan edilən malın gömrük dəyərini əks etdirən müvafiq sənədlər - hesab-faktura, çek, arayış və s. - təqdim edilməlidir. Göstərilən təsdiqedici sənədlər olmadıqda malların gömrük dəyəri gömrük orqanı tərəfindən əldə olan qiymət məlumatları, həmçinin digər məlumat mənbələri əsasında müstəqil şəkildə müəyyən edilir. Lakin belə məlumatlardan istifadə edildikdə gömrük orqanı konkret halda malın dəyərini, mühüm qiymətəmələgətirici faktorlar (gətirilən malın keyfiyyəti, bazardakı nüfuzu, mənşə ölkəsi, istehsal olunma vaxtı və s.) nəzərə alınmaqla müəyyən edə bilər.

2.24. Diplomatik xidmət əməkdaşlarının, diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən şəxslərin xaricdə işlədikləri dövrdə əldə etdikləri vəsaitin və əmlakın (təqdim edilmiş sənədlər əsasında) Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin təsdiqedici arayışı və diplomatik vəsiqənin surəti təqdim olunmaqla gömrük rüsumu tutulmadan rəsmiləşdirilir.[9]

3. FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GÖMRÜK SƏRHƏDİNDƏN KEÇİRİLMƏSİ QADAĞAN OLUNAN MALLAR

3.1. Azərbaycan Respublikasına fiziki şəxslər tərəfindən gətirilməsi və beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsilə alınması qadağan  olunmuş mallar:

3.1.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün  əşyalar,   partlayıcı maddələr, hərbi texnika;[10]

3.1.2. radioaktiv maddələr;

3.1.3. narkotik və psixotrop maddələr, onlardan istifadə  üçün ləvazimat;

3.1.4. əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

3.1.5. narkotik, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar.

3.2. Azərbaycan Respublikasından fiziki  şəxslər tərəfindən aparılması və beynəlxalq poçt vasitəsilə göndərilməsi qadağan olunmuş mallar:

3.2.1. aparılmasına və ya göndərilməsinə, gətirilməsinə və ya alınmasına Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadə Nəzarət Komitəsinin icazəsi olmayan zooloji   kolleksiyalar, onların hissələri və ya ayrı-ayrı obyektləri, o cümlədən heyvanlar aləmi obyektləri;

3.2.2. qiymətli ağac cinsləri (qoz, şabalıd, cökə, palıd, fıstıq, dəmir ağacı);

3.2.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar,   hərbi  təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;[11]

3.2.4.      radioaktiv maddələr;

3.2.5.      narkotik və psixotrop maddələr, onlardan istifadə üçün ləvazimat;

3.2.6.      əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

3.2.7.      narkotik, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;

3.2.8. xüsusi məxfi rabitə vasitələri, onların şifrləri və istismarı haqqında ədəbiyyat;

3.2.9. Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin operativ istintaq fəaliyyəti üzrə informasiya sistemləri, sənədləri və arxivləri;

3.2.10.      dövlət əhəmiyyətli sənədlər, ixtiralar, layihələr;

3.2.11.      xammal şəklində olan qiymətli metallar və qiymətli daşlar;

3.2.12.      Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına düşmüş nadir bitkilər, maral və cüyür buynuzları.

3.2.13. Müvəqqəti sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, prezentasiya, beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi halları istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakı Dövlət Siyahısına daxil olan milli mədəniyyət əmlakı olan obyektlər.

3.3. Silah və onun döyüş sursatlarının fiziki şəxslər tərəfindən göndərilməsinə yol verilmir.

3.4. Odlu silah və onun döyüş sursatının poçt vasitəsi ilə göndərilməsi qadağandır.[12]

 

 

 


Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən malların keçirilməsi Qaydalarına

                     ƏLAVƏ ¹ 1

 

Gömrük rüsumları və vergiləri ödənilmədən müvəqqəti

gətirilməsinə (aparılmasına) yol verilən malların

TƏXMİNİ SİYAHISI

 

l. Paltar.                                                                                                                

2.   Tualet ləvazimatları.

3.   Şəxsi zərgərlik bəzəkləri.

4.   Ağlabatan miqdarda plyonkası və ləvazimatları olan foto və kinokameralar.

5.   Portativ slaydo və kinoproyektorlar və ağlabatan miqdarda slaydlar və filmlərlə onlara aid ləvazimatlar.

6.   Ağlabatan miqdarda plyonka ilə videokameralar və portativ videomaqnitafonlar.

7.   Portativ musiqi alətləri.

8.   Valları olan portativ proiqnvatellər (valoxudanlar).

9.   Plyonkaları   olan  səsyazan    canlandıran  aparatlar  (diktofonlar  daxil olmaqla).

10.   Portativ radioqəbuledicilər.

11.   Portativ telefizorlar.

12.   Portativ yazı makinaları.

13.   Portativ kalkulyatorlar.

14.   Portativ şəxsi kompyuterlər.

15.   Durbinlər.

16.   Uşaq kalyaskaları.

17.   Əlil arabaları.

18.   Çadırlar və digər turist avadanlığı, balıq avadanlığı, alpinist avadanlığı, sualtı üzgüçülük üçün ləvazimat, velosipedlər, baydarkalar, 5.5. metrədək uzunluğu olan kanoe və ya qayıqlar, xizəklər, tennis raketkaları, sörfinq və vindsörfinq üçün lövhələr, qolf üçün ləvazimat, planerlər, deltanlar kimi idman avadanlığı.

19.   Portativ dializatorlar və analoji tibb cihazları, həmçinin onlara aid sərf olunan materiallar.


Daimi yaşayış yerinə köçüb gələn fiziki şəxslər tərəfindən sərhəd-gömrük buraxılış məntəqələrindən keçirilən vasitələrinə aid

                           [13]ƏLAVƏ ¹ 2 [14]

 

Nəqliyyat vasitələrinin və onlara dair sənədlərin təyinat gömrük orqanına çatdırılması ilə əlaqədar cavabdehlik  haqqında

İ L T İ Z A M ¹ [15]

Mən ___________________________________________________________

S.A.A. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin ¹ , verildiyi yer və tarix

_______________________________________________________________________________________________________

yazılı     surətdə     söz     verirəm     ki,     daimi     yaşayış     məqsədilə    gətirdiyim _________________il buraxılışı markalı, mühərrik ¹-si_______ban ¹ -si_______________ şassi ¹-si

(nəqliyyat vasitəsinin markası)

_______________ dövlət nömrə nişanı və ya tranzit ¹- si _____ olan nəqliyyat vasitəsini, eləcədə ona aid “________” vərəqdə sənədləri 3 (üç) gün müddətində__________________ gömrükxanasına çatdırım.

Nəqliyyat vasitəsini və ona aid sənədləri vaxtında çatdırmadığım təqdirdə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb ediləcəyim haqda mənə xəbərdarlıq edilmişdir.

 

Nəqliyyat vasitəsi sahibinin imzası __________

 

Gömrük əməkdaşının

şəxsi ¹-li möhürü                                                           imza __________ tarix __________il

                                                                                                                                  (gün, ay, il)


Əlavə ¹ 3

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilərək müvəqqəti gətirilən (aparılan) nəqliyyat vasitələrinin geri qaytarılması barədə [16]

 

ÖHDƏLİK ¹-

 

________________________________                                                 “_______” _____________200  il

(gömrük orqanı və məntəqəsi)

 

Mən ______________________________________________________________________________

           (soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, pasport məlumatları - seriya və nömrəsi, verildiyi yer

_____________________________________________________________________________________

tarix, sürücülük vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi)

_____________________________________________________________________________________

 

“____” __________ 200 ___ il tarixində _______________                   __________________________

                                                                             (hansı ölkədən (yə)                    haraya (ünvan, telefon və digər

_____________________________________________________________________________________

zəruri məlumatlar)

_____________________________________________________________________________________

________________________________  müvəqqəti/tranzit   qaydada keçirdiyim

(lazım olmayanı xətləmək)

 

buraxılış ili ___________________ il, mühərrik ¹ ____________________ , şassi

 

¹________________________ , ban ¹________________ dövlət nömrə nişanı

 

_________________________ olan ____________________ markalı      nəqliyyat      vasitəsini

“____” _______________ 200 ilədək özgəninkiləşdirməyəcəyimi, onu digər şəxsin istifadəsinə, yaxud sahibliyinə verməyəcəyimi və müəyyən olunmuş müddət ərzində respublika ərazisindən çıxaracağımı/ərazisinə qaytaracağımı öhdəmə götürürəm.

                            (lazım olmayanı xətləmək)

 

          Bu öhdəliyin tələblərini pozduğum təqdirdə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacağım barədə xəbərdar edilmişəm.

 

         Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin imzası _________________________

 

        Gömrük orqanının qeydləri ____________________________________________

                                             (depozit barədə məlumatlar, digər xüsusi qeydlər)

 

        Gömrük orqanının vəzifəli şəxsi ___________________________________

                                   (S.A.A. şəxsi ¹-li möhürü və imzası)


ƏLAVƏ ¹ 4 [17]

 

 

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən nəqliyyat vasitələrinin giriş və çıxış qeydiyyat

 

Jurnalı

 

 

sıra

¹-si

 

tarix

 

öhdəlik

və ya

iltizam

sənədinin

¹-si

 

n/v sahibinin

S.A.A.

 

n/v-nin markası

 

dövlət

nömrə

nişanı

 

kodu

 

mühərrik

¹-si

 

ban

¹-si

 

şassi

¹-si

 

n/v-nin

gömrük sərhədindən keçirilmə məqsədi

 

n/v-nin geri qaytarılma və çıxarılma tarixi

 

təyinat gömrük orqanı

 

məlumat nömrəsi

 

n/v-nin qeydiyyatını aparan gömrük əməkdaşının S.A.A. və imzası

 

n/v-nin gömrük nəzarətindən çıxarılması üçün əsas

 

n/v-ni nəzarətdən çıxaran gömrük əməkdaşının S.A.A. və imzası

 

qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 


ƏLAVƏ ¹ 5

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINA GƏTİRİLƏN NƏQLİYYAT VASİTƏSİ ÜÇÜN

 

VƏSİQƏ ¹

 

_______________________________________

(gömrük orqanının adı)

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(ünvanı, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin ¹-si, verildiyi yer və tarix)

Növü ____________________________ markası ________________________________________

                               (XİF MN kodu)

Mənşə ölkəsi _____________________________________________________________________

Gətirildiyi ölkə __________________________________ buraxılış ili _____________________ il

Gömrük rejimi ____________________________________________________________________

Mühərrik ¹- ________________ həcmi _____________________________ sm_______________

Şassi ¹-__________________________ Ban ¹ _________________________________________

Dövlət (tranzit) ¹ ____________________ Vəsiqənin verildiyi tarix ______________________

Gömrük ödənişləri ________________________________ manat _________________________

Gömrüyün qeydləri _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________

                                                                (məsul gömrük əməkdaşının şəxsi ¹-li möhürü və imzası)

           _______________________________       _______________________________     

(gömrük orqanının gerbli möhürü)                            (nəqliyyat vasitəsi sahibinin imzası)

 

Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyata alınması üçün verilmiş vəsiqə verildiyi tarixdən etibarən 5 (beş) gün müddətində Azərbaycan Respublikası DIN DYP-nə təqdim edilməlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ƏLAVƏ ¹ 6

Azərbaycan Respublikası                           QƏBZ ¹

Dövlət Gömrük Komitəsi

 

 

 

Xahiş olunur blankın arxa hissəsində qaydalarla tanış olun.

 

________________gömrükxanası

 

           Verilib “__” __________200-  il tarixdə vətəndaş__________________________________

____________________________________________Azərbaycan Respublikasına gələn (gedən)

_________________________________________________________________________________

(malın saxlanıldığı ünvan göstərilməlidir)

ondan aşağıda göstərilən mallar saxlanca götürülmüşdür.

 

Saxlanca götürülmüş malların adı

sayı

saxlanc zamanı  buraxılan malların sayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göstərilən mallar gətirilməsi/aparılması qadağan olmuş və ya kvotadan artıq olan mallar gömrük orqanları tərəfindən buraxılmır (lazım olmayanın altından xətt çəkməli).

 

Gömrük əməkdaşı ___________  Mal sahibi ________________

                                        (imza)                                        (imza)

 

 

 

 

GM

 

 

 


Əşyaların saxlanması və qaytarılması

 

QAYDALARI

 

1.  Sərhəddən buraxılmayan əşyalar gömrükxanada 2 ay müddətində, xüsusi saxlanma şəraiti tələb olunan və tez xarab olan ərzaq 3 gün müddətində saxlanılır.

2.  Saxlanma müddəti ərzində əşyaların sahibi və ya onun etibarnaməsi ilə qəbz təqdim etməklə

 

a)    Azərbaycan Respublikasına gələrkən buraxılmayan əşyaları xaricə apara bilər.

b)   Azərbaycan Respublikasından gedərkən buraxılmayan əşyalar Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarılmamaq şərti ilə əşya sahibinin arzusu ilə istifadə oluna bilər (Azərbaycan Respublikasının ərazisində istənilən ünvana göndərə, qohumlarına və tanışlarına verə bilər və s.)[18]

3.  Saxlanma müddəti ərzində tələb olunmayan əşyalar dövlətin büdcəsinə verilir və onların qaytarılması və ya dəyərinin ödənilməsi tələbi yerinə yetirilmir.

4.  Siyasi, mənəvi, sanitar və karantin qaydalarına əsasən saxlanılan əşyalar qaytarılmır.

5.  Gömrükxanada saxlanılan hər 10 kq mallardan ödəniş alınır:

a)   malın dəyərinin 0,05%- birinci 10 günün hər gününə

b)   malın dəyərinin 0,1% -bundan sonrakı 10 günün hər gününə

c)   v) malın dəyərinin 0,15% -bundan sonrakı hər günə

Saxlancı verilmiş əşyaların ünvana göndərilməsi gömrük orqanları yerinə yetirir.

 

 

 

 

ƏLAVƏ ¹ 7

Gömrüyün

embleması

 

QƏBZ ¹

 

Xahiş olunur blankın arxa hissəsində qaydalarla tanış olun.

 

Azərbaycan Respublikası

Dövlət Gömrük Komitəsi

 

_________________gömrükxanası

 

Verililə  “____”___________200     il  tarixdə  ondan  ötəri  ki,  vətəndaş _____________     Azərbaycan Respublikasından aparılması qadağan olunmuş valyuta, Azərbaycan Respublikasının istiqraz vərəqəsi, Azərbaycan Respublikasının lotereyası, qiymətli metallar (qiymətli daşlar və onlardan hazırlanmış məmulatlar), əmlak sənədləri qəbul olunub:

 

Valyuta və qiymətli əşyaların adı

Qiyməti və sayı (rəqəm və yazı ilə)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gömrük əməkdaşı ___________________

                                                                                                                                                          (imza)

Qəbzi aldı __________________________

 

Göstərilən qiymətli əşyaları aldı__________________

                                                                                                                                                           sahibin imzası

 

                                         

 

 

 

 

  GM

 

 

 


1.   Bu qəbzlə verilmiş valyuta, Azərbaycan Respublikasının istiqraz vərəqələri, qiymətli metallar; qiymətli daşlar və onlardan hazırlanmış məhsullar, mirvari və onlardan hazırlanmış məmulatlar, əmlak sənədləri 3 (üç) il saxlanılır.

2. Azərbaycan  Respublikasının lotereya biletləri  onlardan uduşa düşüb- düşməməsindən  asılı olmayaraq; göstərilən  müddət  ərzində  saxlanılır. Göstərilən müddət bitdikdən sonra akt tərtib edilərək lotereya biletləri məhv edilir.

3. Göstərilən müddət ərzində mal sahibi aşağıdakıları edə bilər:

a)      valyutanı. Azərbaycan Respublikasının istiqraz vərəqəsini, lotereyasını, qiymətli  metallardan, daşlardan və mirvaridən hazırlanmış məmulatları şəxsən Azərbaycan Respublikasının ərazisində ala bilər, yaxud xaricdən həmin mallara etibarnamə ilə sərəncam verə bilər və ya bilavasitə gömrük orqanlarına yazıb müraciət etməklə;

b)      xarici valyuta, ödəniş sənədləri, xarici valyutada yazılmış xarici fond dəyərləri, qiymətli metallar, qiymətli daşlar və xammal şəklində mirvarini Azərbaycan Respublikası ərazisində şəxsən ala bilər yaxud xaricdən etibarnamə ilə göstəriş vermək yolu ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində manatla ödənilməsinə, Azərbaycan Respublikası Milli Bankının, Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Bankının və Azərbaycan Respublikası  Maliyyə Nazirliyinin qəbul etdiyi xarici valyutada və xarici valyuta dəyərlərində ödənilməsinə sərəncam vermək.

Başqa hallarda xaricdən həmin qiymətli dəyərlərdən Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Bankının və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə sərəncam verə bilər.

4. Saxlanma müddəti qurtardıqdan sonra tələb olunmayan dəyərlər dövlətin büdcəsinə keçirilir.

 

 

 


ƏLAVƏ ¹ 8

Azərbaycan Respublikası

Dövlət Gömrük Komitəsi

 

__________________ gömrükxanası

 

Q Ə B Z ¹

 

Verilmə, Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi qadağan olunmuş Azərbaycan Respublikası valyutasının (manatın) və s. vətəndaş ______________________________

“__”________________200   il tarixdə qəbul olunmuşdur.

 

 

Qəbul olunmuşların adı

sayı və ya qiyməti ( rəqəm və yazı ilə )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının valyutası, həmin valyuta ilə ödəniş sənədləri, lotereya biletləri və s. bu qəbzlə dövlətin nəfinə müsadirə edilir.

 

 

Gömrük müfəttişi ________________

                                                     (imza)

 

 

 

  GM

                                Qəbzi aldım       _________________

                                                                                     (imza)

 

 

 


ƏLAVƏ ¹ 9

 

Xahiş olunur blankın arxa hissəsində qaydalarla tanış olun.

 

 

Azərbaycan Respublikası

Dövlət GÖmrük Komitəsi

 

____________________gömrükxanası

 

VƏSİQƏ

CERTİFİCATE

 

 

 

Verililə “_____” _________200  il            vətəndaş ______________________________________

 

Azərbaycan Respublikasına gətirilən xarici valyuta (banknotlar, xəzinə bileti, sikkə), valyuta sərvətləri, xarici valyuta şəklində qiymətli kağızlar, ödəniş sənədləri (çeklər, vaksellər, akkreditivlər və s.), fond sərvətləri (aksiyalar, istiqrazlar və xarici valyuta şəklində olan başqa borc öhdəlikləri), qiymətli metallar (qızıl, gümüş, platin) və platin qruplu metallar (paladiy, iridiy, rodiy, ruteniy, osmiy), hər bir növ və halda zərgərlik məmulatları və həmin məmulatlarm lomundan başqa, təbii qiymətli daşlar (almaz, rubin, sapfir, mirvari) həmin daşlardan hazırlanmış zərgərlik məmulatlarından başqa, həmçinin mülkiyyət sənədləri.

 

Xarici valyuta və qiymətlərin adı

Miqdar və məbləğ ( rəqəmlə və yazı ilə )

ABŞ dolları

 

Funt sterlinq

 

Fransız frankı

 

Alman markası

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Gömrük əməkdaşı __________________

                                                                                                                          (imza)

                                                                              Vətəndaş _______________________

                                                                                    (imza)

 

 

 

 

     GM

 

 

 


BANKIN GÖMRÜK ÜÇÜN QEYDİ

 

10 Xarici valyuta dəyişməsi haqqında

 

 

Tarix

Xarici valyutanın adı çeklə, akkredi-tivlə, baratla

Xarici valyutanın

məbləği

        (rəqəmlə)

Verilmiş məbləğ manatla

       (rəqəmlə)

Əməliyyatı       yerinə yetirən təşkilatın adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Xərclənməmiş manatın dəyişdirilməsi.

 

Tarix

Dəyişmək üçün qəbul edilən məbləğ (manatla)

 

Verilmiş xarici valyutanın,     çekin və ya baratın məbləği və adı (rəqəmlə)

 

Əməliyyatı yerinə yetirən təşkilatın adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xaricdən gətirilmiş və bu vəsiqə üzrə qeydiyyata alınmış xarici valyuta və qiymətli əşyaların Azərbaycan Respublikasından kənara çıxarılması, həmçinin xarici valyutanın dəyişdirilməsi qaydaları.

1.    Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasına gətirilmiş və bu vəsiqə üzrə qeydiyyatdan keçirilmiş (qeydiyyata alınmış) xarici valyutanın Azərbaycan Respublikasından kənara çıxarılması qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir[19]

2.    Azərbaycan Respublikasına gətirilmiş və bu vəsiqə üzrə qeydiyyata alınmış qiymətli metalların, qiymətli qaş-daşın, zərgərlik məmulatlarının (zinyət əşyalarının ) və bu metallardan, daş-qaşlardan düzəldilmiş digər məişət əşyalarının respublikadan kənara çıxarılmasına icazə verilir.

3.    Xarici valyutanın manata dəyişdirilməsi yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Bankında və yaxud Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq bankında bu vəsiqə təqdim olunduqda həyata keçirilir.

4.    Vəsiqənin başqa şəxslərə verilməsi qadağandır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       8 iyul 2002-ci il tarixli 050 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Hüquqi Aktlarının Bülleteni, 2002-ci il, ¹ 07)

2.       24 mart 2003-cü il tarixli 031 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 02-03-04)

3.       5 dekabr 2003-cü il tarixli 113 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 12)

4.       4 avqust 2004-cü il tarixli 075 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2004-cü il, ¹ 08)

5.       20 fevral 2008-ci il tarixli 022 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, ¹ 01-02-03)

6.       26 noyabr 2013-cü il tarixli 100/024 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Qərarı

 

BÜLLETENƏ EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] 26 noyabr 2013-cü il tarixli 100/024 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Qərarı ilə ləğv edilmişdir.

 

[2] 8 iyul 2002-ci il tarixli 050 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Hüquqi Aktlarının Bülleteni, 2002-ci il, ¹ 07) ilə Təlimatın əlavəsində göstərilən GA-2 Əlavə ¹-6; GA-3 Əlavə ¹ 7; GA-4 Əlavə ¹-8 və GA-5 Əlavə ¹ 9 adlandırılmışdır.

 

[3] 24 mart 2003-cü il tarixli 031 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 02-03-04) ilə 2.1.4-cü bəndi çıxarılmışdır və 2.1.5-ci və 2.1.6-cı bəndləri müvafiq olaraq 2.1.4-cü və 2.1.5-ci bəndlər hesab edilmişdir.

 

[4] 4 avqust 2004-cü il tarixli 075 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2004-cü il, ¹ 08) ilə Təlimatın 2.6. bəndində “ov silahları, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər silahlar, onların sursatları” sözləri “xidməti və mülki silah, onların döyüş sursatları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 4 avqust 2004-cü il tarixli 075 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2004-cü il, ¹ 08) ilə Təlimatın 2.9. bəndində “600” rəqəmi “250” rəqəmi ilə, “aparıla” sözü isə “keçirilə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 24 mart 2003-cü il tarixli 031 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 02-03-04) ilə 2.13-cü bəndinin birinci və üçüncü abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyalarda deyilirdi:

2.13. Fiziki şəxslər tərəfindən xarici valyuta sərvətlərinin və milli valyutanın (manatın) Azərbaycan Respublikasının gömrük buraxılış məntəqələrindən  keçirilməsi  qaydaları qüvvədə olan qanunvericiliklə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikasına gətirilən xarici valyuta və valyuta sərvətləri, xarici valyuta şəklində qiymətli kağızlar, ödəniş sənədləri, fond sərvətləri, qiymətli metallar və platin qruplu metallar hər bir növ və halda, zərgərlik məmulatları (həmin məmulatların lomundan başqa), təbii qiymətli daşlar (həmin daşlardan hazırlanmış zərgərlik məmulatlarından başqa) və mülkiyyət sənədləri üçün bu Təlimatın 5 ¹ -li əlavəsi ilə müəyyən edilmiş “Əlavə ¹9” forması yazılır.

 

[7] 24 mart 2003-cü il tarixli 031 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 02-03-04) ilə 2.14.1-ci bəndindən (qeyri-rezidentlər) və “habelə xarici dövlətlərdə akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərdə, konsulluq və başqa rəsmi dövlət, hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatlarda 1 (bir) ildən az olmamaq şərti ilə işləmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasına qayıtdıqda” sözləri çıxarılmışdır və həmin bənddə “ödənişlərini” sözü “rüsumu” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 8 iyul 2002-ci il tarixli 050 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Hüquqi Aktlarının Bülleteni, 2002-ci il, ¹ 07) ilə Təlimatın 2.17. bəndinin sonunda “və bu Təlimatın 4 ¹-li əlavəsinə uyğun gömrük vəsiqəsi yazılmaqla icazə verilir” ifadəsi “və bu Təlimatın 4 ¹-li əlavəsində göstərilən qeydiyyat jurnalının qrafalarında müvafiq qeydlər aparılmaqla, habelə 5 ¹-li əlavəsinə uyğun gömrük vəsiqəsi yazılmaqla icazə verilir” redaksiyasında verilmişdir.

 

[9] 24 mart 2003-cü il tarixli 031 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 02-03-04) ilə yeni məzmunda 2.24-ci bəndi əlavə edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.24. Fiziki şəxslər tərəfindən avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının    gömrük ərazisinə müvəqqəti olaraq gətirilməsi ilə bağlı depozit məbləği,  sərbəst dövriyyə üçün buraxılış rejiminə uyğun həcmdə gömrük ödənişlərinin cəmindən ibarət olmaqla manatla  almır    "Kassa mədaxil  orderi" ilə rəsmiləşdirilir. "Kassa mədaxil orderi"nin bir nüsxəsi rəsmiləşməyə dair digər sənədlərə tikilməklə fiziki şəxsə verilir. Alınmış depozit məbləği iş gününün sonunda gömrük orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankının müvafiq filialında açılmış depozit hesaba köçürülür.

Depozit məbləği "Kassa məxaric orderi" əsasında operativ surətdə gömrük orqanının kassasında olan vəsait hesabına qaytarılır.

Əməliyyat gününün sonunda qaytarılmış depozit məbləğinin xüsusi depozit hesabdan gömrük orqanının hesabına köçürülməsi təmin edilir.

Bu Təlimatın 2.16. və 2.17. bəndlərinə müvafiq olaraq gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş müvəqqəti icazə müddəti başa çatdıqdan sonra gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülür

Müəyyən edilmiş müddət başa çatdıqdan və ya vaxtından əvvəl gömrük rəsmiləşdirilməsi aparıldıqda alınmış depozit məbləği GMO-da müvafiq qeydlər aparılmaqla gömrük ödənişləri hesab edilir və depozit hesabdan gömrük orqanının hesabına köçürülür.

 

[10] 4 avqust 2004-cü il tarixli 075 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2004-cü il, ¹ 08) ilə 3.1.1. bəndində “yivli odlu silah növləri, döyüş sursatı (ov silahları üçün sursatlar istisna edilməklə)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 4 avqust 2004-cü il tarixli 075 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2004-cü il, ¹ 08) ilə 3.2.3. bəndlərində “yivli odlu silah növləri, döyüş sursatı (ov silahları üçün sursatlar istisna edilməklə)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 4 avqust 2004-cü il tarixli 075 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2004-cü il, ¹ 08) ilə 3.2. bəndindən sonra yeni 3.3 və 3.4. bəndləri əlavə edilmişdir.

 

[13] 5 dekabr 2003-cü il tarixli 113 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 12) ilə 2 N-li əlavənin məzmunundakı "markalı" sözündən əvvəl "il buraxılışı" sözləri, "dövlət" sözündən sonra "nömrə nişanı" sözləri əlavə edilmişdir, "eləcə də ona aid" sözlərinin önündəki "avtomobili" sözü "nəqliyyat vasitəsini" sözləri ilə, "5 (beş)" rəqəmi "3 (üç)" rəqəmi ilə, "və ona aid sənədləri" sözlərinin önündəki "avtomobili" sözü "nəqliyyat vasitəsini" sözləri ilə və "N/v-si sahibinin imzası" sözləri "Nəqliyyat vasitəsi sahibinin imzası" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 5 dekabr 2003-cü il tarixli 113 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 12) ilə Təlimatın 2 N-li əlavəsində "İltizam" sözündən sonra sıra nömrələr qeyd olunmuşdur.

 

[15] 5 dekabr 2003-cü il tarixli 113 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 12) ilə Təlimatın 2 N-li əlavəsinin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Təyinat gömrükxanasına çatdırılmaq üçün nəqliyyat vasitələrinin və sənədlərin cavabdehliyini götürmək haqqında İ L T İ Z A M

 

[16] 20 fevral 2008-ci il tarixli 022 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri  (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, ¹ 01-02-03) ilə "Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinə dair Təlimat"a Əlavə ¹  3" yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

Azərbaycan Respublikasının gömrük

sərhəddindən fiziki şəxslər tərəfindən

müvəqqəti keçirilən n/v-nə aid

                   ƏLAVƏ ¹  3

 

_______________gömrükxanasının ______________________gömrük məntəqəsi

 

ÖHDƏLİK   ¹-

Mən ________________________________________________________________________________

soyadı, adı, yaşayış yeri, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin ¹ -si, verildiyi yer və tarix

“______“ _______________200__   il tarixdə________ gətirdiyim (apardığım) ________markalı

mühərrik ¹ -si____________ban ¹ -si______________şassi ¹- si_______dövlət qeydiyyat ¹ -si olan avtomaşını «_____»_____________________________________ 200     ilədək müddət   ərzində   özgəninkiləşdirməyə-cəyimi,   onu   digər   şəxsin   istifadəsinə,   yaxud sahibliyinə verməyəcəyimi və geri qaytaracağımı öhdəmə götürürəm.

Bu öhdəliyin tələblərini pozduğum təqdirdə, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunacağım barədə xəbərdarlıq edilmişəm.

 

Gömrük orqanlarının qeydləri ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Avtomaşın sahibinin imzası ______________

 

Gömrük əməkdaşı _________________________________

                                                     (S.A.A. şəxsi ¹ -li möhürü və imzası)

 

                                 5 dekabr 2003-cü il tarixli 113 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2003-cü il, ¹ 12) ilə Təlimatın 3 N-li əlavəsinin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən nəqliyyat vasitəsinin keçirilməsinə dair öhdəlik

 

[17] 8 iyul 2002-ci il tarixli 050 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Hüquqi Aktlarının Bülleteni, 2002-ci il, ¹ 07) ilə 4 ¹-li qeydiyyat jurnalının yeni forması və 5 ¹-li əlavədə göstərilən gömrük vəsiqəsinin forması əlavə olunmuşdur.

 

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən avto n/v-nin qeydiyyatı jurnalı

 

ƏLAVƏ ¹  4

 

n/v sahilə

S.A.A.

n/v-nin

AR-na

gətirilmə tarixi

n/v-nin

markası

Dövlət

nömrə

nişanı

Mənşə

ölkəsi

Mühərrik

¹ -si

Ban

¹ -si

Şassi

¹ -si

Mühərrikin

həcmi

N/v

geri

qaytarma

tarixi

Depozitə

qoyulmuş

pul

vəsaitinin

məbləği

DGK

məkt

ubım

un

¹ -si

N/V-nin

geri

gətirmə

tarixi

Nəzarət

qrafası

Qeyd

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

[18] 8 iyul 2002-ci il tarixli 050 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Hüquqi Aktlarının Bülleteni, 2002-ci il, ¹ 07) ilə Təlimata əlavə edilmiş 2 ¹-li gömrük arayışı (2.10. bəndinin Qeyd hissəsinin 1-ci abzasında göstərilən 2 ¹-li gömrük arayışı) blankının arxa hissəsinin 2-ci maddəsinin “b” bəndində “Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarılmaq şərti ilə” sözləri “Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarılmamaq şərti ilə” sözləri ilə əvəz edilmişdir və bu arayışın 5-ci maddəsi mətndən çıxarılmışdır.

 

[19] 8 iyul 2002-ci il tarixli 050 nömrəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Əmri (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Hüquqi Aktlarının Bülleteni, 2002-ci il, ¹ 07) ilə Təlimata əlavə edilmiş 5 ¹-li gömrük arayışı(2.13. bəndinin Qeyd hissəsinin 2-ci abzasında göstərilən 5 ¹-li gömrük arayışı) blankının arxa hissəsinin 1-ci bəndi bu redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan şəxslər tərəfindən respublikaya gətirilməsi və hazırkı vəsiqə üzrə qeydiyyatdan keçirilmiş ( qeydiyyata alınmış ) xarici valyutanın, Azərbaycan Respublikasından kənara çıxarılmasına həmin şəxslərin bu valyutanı gətirdikləri gündən başlayaraq 6 ay müddətinə icazə verilir.